Обучение

Ръководството на фирмата е подготвило инструкции за адекватно обучение на персонала в съответствие с изискванията на Корабопритежателите/клиентите както следва:

 • Използване на одобрени или признати брегови учебни центрове или учебни програми;
 • Мотивиране на морските лица да подобряват и обновяват своите професионални квалификации свързани с тяхната настояща длъжност на борда;
 • Насърчаване на морските лица с оглед подобряване и надграждане текущата им професионална квалификация;
 • Осигуряване при необходимост и предоставяне на документираните процедури, на борда на кораба, свързани с корабните механизми, оборудване и системите на кораба, предварително за запознаване с тях, преди поемането на отговорност на борда на кораба.

Проследяване на програмите за обучение

Основните фактори които се анализират са:

 • общ брой на започнали стажанти;
 • общ брой стажанти завършили необходимата плавателната си практика, за да бъдат допуснати на изпити;
 • общ брой на стажантите издържали успешно изпитите;
 • от кой опит стажантите са успели за вземат изпитите си;
 • общ брой на стажантите, които са се качили отново във фирмата след като са придобили сертификат за правоспособност;
 • общ брой стажанти, които са напуснали фирмата без да са завършили плавателната си практика и причините за това;
 • общ брой стажанти, които са напуснали фирмата след като са придобили правоспособност и причините за това;
 • поверителните доклади с оценките на вече завърналите се стажанти от контракт като офицери.