Счетоводство

Лицето, което отговаря за контрола и прилагането на валидните счетоводни процедури, изисквани от българските закони от една страна и основните процедури на ЛИЛ-12 ООД от друга страна, е главният счетоводител.

 

Следните отчети следва да бъдат подготвяни от счетоводния отдел – гл.счетоводител в пряка връзка със собственика на фирмата.

 

  1. Бюджет на разходите за следващата година
  2. Месечни счетоводни отчети:
    • По искане на българските власти
    • Текущи разходи – извлечение от сметка
    • Проследяване на месечния бюджет
    • Месечни отчети и отчети/фактури за агентийските такси