Подаване на жалби

Контактните точки за подаване на жалби по Морската трудова конвенция 2006 от морските лица са Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и администрацията на държавата на знамето, под което плава корабът:

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
Адрес: бул. Дoндуков 3, София 1000
e-mail: secr-idirector@gli.government.bg
Телефон: +359 2 988 51 72

Контактна точка на Администрация на държавата на знамето – информация за всяка
контактна точка на Администрация на държавата на знамето, под което плава корабът,
може да бъде намерена на www.ilo.org