Общи стандарти

1. Ние се ангажираме да извършваме посредническите услуги по наемане, подбор и настаняване на моряци на работа на кораби на чужди корабопритежатели в съответствие с приложимото национално и международно законодателство и да носим отговорност за качеството и срока на изпълнението им.

2. Целият процес на предоставяне на посредническа услуга се извършва безплатно и не се допуска пряко, косвено, изцяло, частично или друго заплащане на такси от търсещия работа или вече одобрения моряк. Морякът има разходи единствено по придобиването на законови лични документи, националния моряшки паспорт и задграничен паспорт или други подобни лични документи за пътуване или от чек листа за необходимите за кандидастване такива. Предоставянето на посредническата услуга се извършва при пълна прозрачност, адекватност, съдействие и своевременна информираност на моряците от страна на служителите на фирмата.

3. Ние сме длъжни да сме вежливи, любезни и отзивчиви към всеки потребител на посредническата услуга, която предлагаме.

4. Ние се ангажираме да изслушаме Вашите молби и тревоги и се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми.

5. Ние се ангажираме да спазваме конфиденциалност относно всички данни, запитвания и жалби.

6. Ние се ангажираме да се отнасяме с професионализъм, като не проявяваме субективно отношение, спазваме принципите за равнопоставеност и не допускаме по никакъв начин, под никаква форма на моряците да бъдат обект на каквато и да било форма на експлоатация и принуда от служителите във фирмата във връзка в процеса на настаняване на работа.

7. Ние се ангажираме да Ви предоставяме необходимата Ви информация относно подбора и настаняването на работа в пълен обем и по ясен и достъпен за Вас начин.

8. Ние се ангажираме времето за чакане при получаване на информация обработване на документите Ви за не повече от 20 минути.

9. Ако въпросите Ви не са от нашата компетентност, ние се ангажираме да поискаме отговори от корабособствениците, на чиито кораби Вие бихте могли да работите, и да Ви информираме своевременно.

10. Всеки може да получи информация относно предоставяните услуги от „ЛИЛ–12 ООД” услуги, както и на ориентировъчните цени на документи, които трябва да подготви във връзка с настаняването си на работа на кораб като: моряшки и задграничен паспорт, медицинско свидетелство, курсове и др. на телефони : 052 335 455, 335 503, на www.lil-12.com и на информационните табла.

11. Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на своите потребители, да търсим Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания, които може да дадете по електронна поща, чрез въпросниците, които Ви предоставяме или в конкретни запитвания на място в офиса на фирмата и
да предприемаме необходимите действия за повишаването й.

12. Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия за подобряване на Вашето обслужване, както и да взимаме под внимание Ваши предложения за допълнение и/или изменение в предоставяната информация, което Вие сте отбелязали в нашите анкети.

13. Ние предоставяме еднакъв достъп до услугите ни и дължим равнопоставено отношение към всеки кандидат за настаняване на работа на кораб, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

14. Ние предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на търсещия работа моряк.

15. Ние се ангажираме да извършим проверка при оплаквания и постъпили жалби във връзка с извършваната от нас услуга, и да Ви информираме за резултатите от нея.

16. Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма заявление и/или жалба от Вас по повод лошо администриране в 14-дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо извършването на по-подробна проверка/.

v.3/03.04.2013