Политика по качество

Ръководството на „ЛИЛ-12” ООД провежда Политика по качество, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на фирмата, и ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите.

Политиката по качество е в съответствие с мисията на „ЛИЛ-12” ООД да бъде водеща фирма в професионалния подбор, обучение, набиране и настаняване на работа на моряци на кораби. Стремежът на Ръководството е фирмата да осъществява основната си дейност в условията на променящата се бизнес среда, запазвайки и разширявайки пазарните си позиции, да се стреми към пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите чрез високо качество, ефективност и прозрачност на предоставяните услуги и с това да поддържа авторитета на фирмата като надежден трудов посредник и партньор.

Политиката на „ЛИЛ-12” ООД по качеството е изградена на следните основни принципи: процесен и системен подход на управление, насоченост към клиентите, лидерство и ангажираност, приобщаване на хората, непрекъснато подобряване на процесите, взимане на решения основани на факти и анализи, на данни и информация и след прилагане на действия за овладяване на рисковете и възможностите и единство на поставените цели:

 • непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите с цел предлагане на посредническа услуга с очакваното добро качество;

 • подобряване качеството на предлаганата услуга и разширяване на пазарното присъствие на фирмата чрез договаряне на добри условия на труд с корабопритежателите и осигуряване на висококвалифициран и мотивиран персонал;

 • ефективност, компетентност и гъвкавост при осъществяване на посредническата дейност при спазване на изискванията на международните нормативни документи, тенденциите в търговското корабоплаване и потребностите на корпоративните клиенти – корабопритежатели и корабни агенти;

 • повишаване на оперативната и икономическа ефективност на организацията;
 • удовлетворяване на потребностите на персонала на фирмата чрез оценяване на знанията, уменията и трудовото представяне, осигуряване на постоянно обучение за поддържане на квалификацията и стимулиране на неговата активност и инициативност.

Тези основни цели в разработената Система за управление на качеството се постигат, чрез постоянно усъвършенстване на извършваните дейности:

  • познаване и спазване на приложимото национално и международно законодателство за извършване на посредническа дейност;

  • удовлетворяване на изискванията и спечелване на доверието на клиента чрез осигуряване на точна, пълна, компетентна и проверена информация;
  • надеждно и компетентно предоставяне на услугите при спазване на приложимото законодателство и специфичните изисквания на своите партньори, предоставяйки искана информация и предприемане на съответни действия в оперативни срокове и в подходяща форма;

  • компетентен подбор на персонала и прилагане на съвременни методи и добри практики за оценка на квалификацията, уменията и професионалната му пригодност;

  • поддържане на сигурна и надеждна среда за работа и защита на данните от външно посегателство и кибератаки;

  • непрекъснато взаимодейства с български и международни организации, корабопритежатели, образователни и обучаващи институции и др.;

  • осигуряване на компетентен персонал за консултиране, информиране и ориентиране по отношение възможностите за труд, право на квалификация;
  • осигуряване на настаняваните от нас моряци добри социални условия, комфортна и безопасна работна среда среда (добри условия на труд, почивка, заплащане, социална програма и т.п. чрез настаняване на моряци на работа на кораби, плаващи под флаговете на държави, ратифицирали МТК 2006), от една страна, и удовлетворяване изискванията на клиентите корабопритежатели чрез своевременно осигуряване по техни заявки на подходящи компетентни морски лица;

  • осигуряване на благоприятна работна среда, в която служителите на фирмата да са мотивирани за качествено изпълнение на служебните си задължения;
  • осигуряване на необходимите ресурси, обучение и ефективна организация за поддържане и непрекъснато подобряване на извършваните услуги и поддържане на Системата за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015

v.4/2021